Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden downloaden [PDF]

Algemene voorwaarden NOBCO voor Coaching

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching,
training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene
voorwaarden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het
verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coach:
De bij de NOBCO aangesloten coach.

Coachee:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching,
training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct
verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

NOBCO:
De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of
geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst
waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij
schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe
bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische
Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden
aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende
beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te
vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien
de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder
voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever
als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een
Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen
tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
betwist.

 

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij
Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige
zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de
NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht
om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden
of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig
aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn
is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen
toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de
Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe,
redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren,
Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor
ontbinding van de Overeenkomst.
5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een
opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle
betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke
aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij
behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 6: Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe
bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht
tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van
de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan
eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen
Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen
over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee
verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en
computerprogramma’s.
2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer
rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve
van deze opdracht.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden
verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele
Opdrachtgevers c.q. Coachees.

 

Artikel 8: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan
worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.)
alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt
waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in
verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten
behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door
hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te
schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald
dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de
overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en
wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De
Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare
bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de
werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste
plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

 

Artikel 10: Incassokosten

1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim
is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke
kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen
incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor
schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en
deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee
gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende
geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd
met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is
beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden
van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer
toegezonden.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het
honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum
van € 5.000,-.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door
Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade,
gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden
(zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q.
Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is
Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel
geleden schade op deze derden te verhalen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden
schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is
uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
7. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden
met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies
geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of
nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee
dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is
Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze
aansprakelijk.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en
rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van
ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet
binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze
rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden
binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever
100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te
betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50
% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom
verschuldigd.
3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen
24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de
geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur
voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren
voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij,
ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van
Opdrachtnemer.

 

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke
kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening
van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder
gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke
kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende
verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt
nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van
betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend
uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en
als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde
rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil
kennis te nemen.
Vastgesteld te Haarlem op 14 december 2006 en onder nummer 34188394 en

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam